Phước Long

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Phước Long BX Miền Đông Xe ghế ngồi CLC 163km 3g30 40 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:20
05:40
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:30
11:00
11:30
11:55
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
14:55
15:10
15:30
16:00
16:20
16:45
17:00
17:30
18:00
2 Phước Long BX Miền Đông Xe giường nằm 163km 4g00 1 chuyến/ngày 130,000 đ/vé
03:00
3 Đakia Dakia BX Miền Đông Xe ghế ngồi CLC 180km 4g00 1 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
09:00
4 Phước Long BX Miền Tây Xe ghế ngồi CLC 175km 3g30 5 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
06:15
06:50
07:30
14:20
14:50
5 Phước Long BX Vũng Tàu Xe giường nằm 254km 5g00 3 chuyến/ngày 280,000 đ/vé
06:00
08:30
12:30
6 Phước Long Sân bay TSN Limousine 170km 4g00 6 chuyến/ngày 270,000 đ/vé
02:30
03:00
03:30
04:00
11:30
12:30
7 Phước Long TPHCM Xe ghế ngồi CLC 183km 4g30 15 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
01:40
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
10:30
11:00
11:55
12:30
14:30
14:55
15:30
16:00
8 Phước Long TPHCM Xe giường nằm 183km 5g00 1 chuyến/ngày 160,000 đ/vé
03:00
9 Phước Long TPHCM Limousine 183km 4g00 6 chuyến/ngày 270,000 đ/vé
02:30
03:00
03:30
04:00
11:30
12:30
10 BX Miền Đông Phước Long Xe ghế ngồi CLC 163km 3g30 40 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:20
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:10
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
11 BX Miền Đông Phước Long Xe giường nằm 163km 4g00 1 chuyến/ngày 130,000 đ/vé
13:00
12 BX Miền Đông Đakia Xe ghế ngồi CLC 180km 4g00 1 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
15:00
13 BX Miền Tây Phước Long Xe ghế ngồi CLC 175km 3g30 5 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
04:30
08:30
10:30
14:30
16:30
14 BX Vũng Tàu Phước Long Xe giường nằm 254km 5g00 3 chuyến/ngày 280,000 đ/vé
12:45
15:00
05:30
15 Sân bay TSN Phước Long Limousine 170km 4g00 6 chuyến/ngày 270,000 đ/vé
07:30
08:30
11:00
13:30
15:30
16:30
16 TPHCM Phước Long Xe ghế ngồi CLC 183km 4g30 15 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
15:00
15:30
16:15
17:00
07:00
08:30
09:00
09:30
09:15
10:00
13:00
05:00
06:00
06:30
07:30
17 TPHCM Phước Long Xe giường nằm 183km 5g00 1 chuyến/ngày 160,000 đ/vé
11:45
18 TPHCM Phước Long Limousine 183km 3g00 6 chuyến/ngày 270,000 đ/vé
07:30
08:30
11:00
13:30
15:30
16:30

Bù Đăng

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Bù Đăng BX Miền Đông Xe ghế ngồi CLC 165km 3g30 11 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
03:00
03:30
04:00
08:30
09:10
10:00
11:30
13:40
14:30
15:00
16:00
2 Bù Đăng BX Miền Tây Xe ghế ngồi CLC 176km 4g00 9 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
05:15
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
13:00
14:00
15:00
3 Bù Đăng TPHCM Xe ghế ngồi CLC 185km 4g30 3 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
02:00
03:00
06:00
4 Đăk Nhau BX Miền Đông Xe ghế ngồi CLC 170km 3g30 2 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
09:00
14:00
5 Đăk Nhau BX Miền Tây Xe ghế ngồi CLC 181km 4g00 1 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
08:00
6 BX Miền Đông Bù Đăng Xe ghế ngồi CLC 165km 3g30 11 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
04:50
05:20
05:50
06:50
07:30
09:20
16:30
17:00
17:30
18:00
19:00
7 BX Miền Tây Bù Đăng Xe ghế ngồi CLC 176km 4g00 9 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
05:30
07:30
09:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
8 TPHCM Bù Đăng Xe ghế ngồi CLC 185km 4g30 3 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
09:30
10:30
14:00
9 BX Miền Đông Đăk Nhau Xe ghế ngồi CLC 170km 3g30 2 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
16:20
05:15
10 BX Miền Tây Đăk Nhau Xe ghế ngồi CLC 181km 4g00 1 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
14:30

Đồng Xoài

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Đồng Xoài BX Miền Đông Xe ghế ngồi CLC 109km 3g00 20 chuyến/ngày 100,000 đ/vé
03:30
04:00
05:00
06:00
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:05
11:00
12:00
13:05
13:30
14:00
15:00
16:00
17:05
17:30
18:00
2 Đồng Xoài BX Miền Đông Xe giường nằm 109km 3g30 1 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
4g15
3 Đồng Xoài BX Miền Đông Xe VIP 109km 2g30 19 chuyến/ngày 180,000 đ/vé
02:30
03:00
03:00
03:30
04:00
04:00
04:30
04:30
07:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
4 Đồng Xoài BX Miền Tây Xe ghế ngồi CLC 170km 3g30 14 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
06:15
07:00
07:15
07:50
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
14:00
15:00
15:20
15:50
16:00
5 Đồng Xoài BX Vũng Tàu Xe giường nằm 200km 4g00 3 chuyến/ngày 270,000 đ/vé
07:30
10:00
13:30
6 Đồng Xoài TPHCM Xe ghế ngồi CLC 130km 4g00 10 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
02:30
02:40
03:00
03:30
04:00
04:30
11:20
11:50
12:45
13:20
7 Đồng Xoài TPHCM Xe VIP 130km 3g30 19 chuyến/ngày 200,000 đ/vé
02:30
03:00
03:00
03:30
04:00
04:00
04:30
04:30
07:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
8 Đồng Xoài TPHCM Xe giường nằm 130km 4g00 1 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
04:15
9 Đồng Xoài TPHCM Limousine 130km 3g30 5 chuyến/ngày 250,000 đ/vé
03:45
04:15
04:45
12:15
13:15
10 Đồng Xoài Sân bay TSN Xe VIP 120km 3g00 19 chuyến/ngày 200,000 đ/vé
02:30
03:00
03:00
03:30
04:00
04:00
04:30
04:30
07:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
11 Đồng Xoài Sân bay TSN Limousine 120km 3g00 5 chuyến/ngày 250,000 đ/vé
03:45
04:15
04:45
12:15
13:15
12 BX Miền Đông Đồng Xoài Xe ghế ngồi CLC 109km 3g00 20 chuyến/ngày 100,000 đ/vé
05:30
06:30
07:30
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:15
12:15
13:15
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
13 BX Miền Đông Đồng Xoài Xe giường nằm 109km 3g30 1 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
13:00
14 BX Miền Đông Đồng Xoài Xe VIP 109km 2g30 19 chuyến/ngày 180,000 đ/vé
07:30
08:30
09:30
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
18:00
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
17:00
19:00
19:30
15 BX Miền Tây Đồng Xoài Xe ghế ngồi CLC 170km 3g30 14 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
05:30
07:30
04:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
14:30
16:30
16:30
16 BX Vũng Tàu Đồng Xoài Xe giường nằm 200km 4g00 3 chuyến/ngày 270,000 đ/vé
12:45
15:00
05:30
17 TPHCM Đồng Xoài Xe ghế ngồi CLC 130km 4g00 10 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
07:00
08:30
09:00
09:25
09:30
11:00
15:00
15:30
16:15
17:00
18 TPHCM Đồng Xoài Xe VIP 130km 3g30 19 chuyến/ngày 200,000 đ/vé
06:30
07:30
08:30
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
17:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
19 TPHCM Đồng Xoài Xe giường nằm 130km 4g00 1 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
11:45
20 TPHCM Đồng Xoài Limousine 130km 3g30 5 chuyến/ngày 250,000 đ/vé
08:30
11:00
13:30
15:30
16:30
21 Sân bay TSN Đồng Xoài Xe VIP 120km 3g00 19 chuyến/ngày 200,000 đ/vé
06:30
07:30
08:30
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
17:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
22 Sân bay TSN Đồng Xoài Limousine 120km 3g00 5 chuyến/ngày 250,000 đ/vé
08:30
11:00
13:30
15:30
16:30

CÁC TRẠM & CHI NHÁNH
Bến Xe Phước Long

Bến Xe Phước Long

Địa chỉ: Tổ 2 - Khu Phố 1, P. Long Thủy, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Bến Xe Đồng Xoài

Bến Xe Đồng Xoài

Địa chỉ: 604 Phú Riềng Đỏ, P. Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Bến Xe Bù Đăng

Bến Xe Bù Đăng

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Xã Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.888.888

Chi Nhánh Bình Dương

Chi Nhánh Bình Dương

Địa chỉ: 644 Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương ( Ngã Tư 512 Giường )

Điện thoại: 1900.6952

Chi Nhánh Phát Lộc

Chi Nhánh Phát Lộc

Địa chỉ: 222 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Bến Xe Vũng Tàu

Bến Xe Vũng Tàu

Địa chỉ: 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 1900.6962

Chi Nhánh Phát Tài

Chi Nhánh Phát Tài

Địa chỉ: 96 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Chi Nhánh Phát Đạt

Chi Nhánh Phát Đạt

Địa chỉ: 363 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Bến Xe Miền Đông

Bến Xe Miền Đông

Địa chỉ: Quầy xe 68, 292 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Bến Xe Miền Tây

Bến Xe Miền Tây

Địa chỉ: Quầy vé 12, 395 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Chi Nhánh Phú Riềng

Chi Nhánh Phú Riềng

Địa chỉ: 35 Tổ 1, ĐT 741, Thôn Phú Nguyên, X. Phú Riềng, H. Phú Riêng, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Chi Nhánh Bù Nho

Chi Nhánh Bù Nho

Địa chỉ: Trung tâm thương mại Bù Nho (chợ Bù nho), H. Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Chi Nhánh Phước Bình

Chi Nhánh Phước Bình

Địa chỉ: 35 ĐT 741, Tổ 1, Khu 4, P. Long Phước, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Chi Nhánh Cầu Ông Bố

Chi Nhánh Cầu Ông Bố

Địa chỉ: 7A/12 KP Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương (Ngã tư Cầu ông bố đối diện Lotte)

Điện thoại: 1900.6952

Chi Nhánh Phước Bình

Chi Nhánh Phước Bình

Địa chỉ: 91 DT 741, P. Long Phước, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Chi Nhánh Ngã Tư Bình Phước

Chi Nhánh Ngã Tư Bình Phước

Địa chỉ: 834 QL13 và 90 QL1A, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Chi Nhánh An Sương

Chi Nhánh An Sương

Địa chỉ: 2555 QL1A, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Chi Nhánh Bến Xe Miền Tây

Chi Nhánh Bến Xe Miền Tây

Địa chỉ: 395 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Trạm Hàng Hóa Đồng Xoài

Trạm Hàng Hóa Đồng Xoài

Địa chỉ: 827 Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6058

Chi nhánh Đồng Xoài

Chi nhánh Đồng Xoài

Địa chỉ: 823 Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Chi nhánh Hòa Lân

Chi nhánh Hòa Lân

Địa chỉ: 2/44 Khu phố Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 1900.6952